$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Választás 2014.
Kiss Zsanett, 2014-02-19
Tisztelt Választópolgárok! Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontját 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki. A választással kapcsolatos fontosabb tudnivalók, illetve kérelem nyomtatványok megtalálhatóak a Letölthető nyomtatványok között. Gáspár Tivadar HVI vezető
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontját 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki. A 2014. évi országgyűlési választás az új választási eljárásról szóló törvény alapján a korábbi szabályoktól eltérően egyfordulós lesz. Megváltozott az egyéni országgyűlési választókerületek száma és határa is, a korábbi 386 országgyűlési képviselő helyett 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe. 2014. évi országgyűlési választások tudnivalói A VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. február 17-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti kerületi választási irodától 2014. április 4.-én 16 óráig új értesítőt igényelhet. A szavazóköri névjegyzék 2014. január 18. napjától 2014. április 4 napja 16 óráig tekinthető meg a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11., Tel.: (94) 377-001, Fax: (94) 577-381, e-mail: avamos@vasszecseny.hu) a Helyi Választási Irodában, ügyfélfogadási időben. Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. 1. Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A külképviseleten 2014. április 6-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. 2. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. A választópolgár legkésőbb 2014. április 4-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán. 3. A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2014. március 21-én 16 óráig teheti meg. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzéken. A választópolgár 2014. április 4-én péntek 16 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát. 4. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazó-helyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. április 4-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie. 5. A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Helyi Választási Irodához kell benyújtani 2014. április 4-én 16. óráig. A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választó- polgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után. JELÖLÉS Az egyéni országgyűlési képviselő jelöltet 2014. március 3-án 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven. Az ajánlóíveket 2014. február 17. és 2014. március 3. között igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek. A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. A jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (Vas 03. OEVK, Körmend) SZAVAZÁS Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet. Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 1. számú szavazókörben (Polgármesteri Hivatal 9762 Tanakajd, Templom u. 24.) lehet. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2014. április 4-én 16 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15. óráig a szavazatszámláló bizottságtól. Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: o lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy o lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy - 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély. Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő jelöltek szerepelnek. Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából. ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. (+ vagy X). Gáspár Tivadar HVI vezető
videri.hu