$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Bursa Hungarica 2014.
Kiss Zsanett, 2013-10-24
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy kiírásra került a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Tanakajd községben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásra került. A pályázati kiírás a község honlapján (www.tanakajd.hu) megtekinthető, valamint a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11. telefon: 377-001), továbbá Kiss Zsanett Polgármester Asszonynál lehet érdeklődni. További tájékozódás a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internetes oldalon lehetséges. A pályázatra azok a Tanakajd községben lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat, továbbá akik - a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; - felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; - a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ösztöndíjpályázat rendjében változás történt !! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat pályázó általi rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15. A pályázatot a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11.), valamint Kiss Zsanett Polgármester Asszonynál a Művelődési Házban lehet benyújtani. A pályázat kötelező mellékletei: a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A képviselő-testület helyi rendeletben szabályozta az ösztöndíj pályázat további feltételeit. A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak tekintendő, aki a./ árva, félárva jövedelemtől függetlenül, b./ akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.- Ft-ot) és c./ vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg a Szoc.tv. 4.§/1/ bekezdésében foglalt összeget (vagyon a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog külön-külön számított forgalmi értéke: 855.000.- Ft, együttes forgalmi értéke: 2.280.000.- Ft). Tanakajd, 2013. október 14. Kiss Zsanett polgármester
videri.hu