$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
ÓVODAI BEIRATÁS A 2013/14-ES NEVELÉSI ÉVRE
Kiss Zsanett, 2013-04-24
Óvodai beíratás a 2013/14-es nevelési évre Értesítjük a szülőket, hogy a Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Vasszécsenybe a 2013/2014 nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 2013. május 21-23-ig, minden nap 8.00-15.30 óráig A beíratás helye: Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde Vasszécseny 9763 Vasszécseny, Arany J. u. 9.
Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2013. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között tölti be a 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodába.) Felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik. Felvételi körzet: Csempeszkopács, Tanakajd és Vasszécseny települések közigazgatási területe. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat gyermekeket. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2013. december 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába. Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” Ha az 5. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2013. június 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok: • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) • a gyermek személyazonosítására alkalmas gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatát • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata. • a gyermek egészséges és közösségbe felvehető orvosi igazolás, oltási kiskönyv, amely igazolja, hogy a kötelező oltásait megkapta. • TAJ-szám Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2013. június 23. a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda. A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani Vasszécseny Község Jegyzőjének címezve. Vasszécseny, 2013. április 19. Gáspár Tivadar Papp Istvánné Jegyző Óvodavezető
videri.hu