$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Óvodavezetői állás pályázat
Gáspár Tivadar, 2016-07-20
Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére pályázatot hirdet. A pályázati felhívás részletes szövege bővebb híreink alatt olvasható.
Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2016. október 1-től 2021. szeptember 30 -ig szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Arany János utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közös igazgatású köznevelési intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata a többcélú intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, illetve nevelése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Főiskola, óvodapedagógus,  jogszabályban meghatározott - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete szerint  magyar állampolgárság,  büntetlen előélet,  cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz;  végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata;  szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;  az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program);  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum;  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;  nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán polgármester nyújt, a +36309377333-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.  Személyesen: Zsolnai Zoltán Társulási Tanács elnöke, Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi utca 11. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-ban, valamint a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. A vezetői megbízásról Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testületeinek véleményének kikérését követően Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt, aki a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Vasszécseny Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja - 2016. július 19.  Tanakajd Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja - 2016. július 19.  Vas Népe megyei napilap - 2016. július 19. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 19.
videri.hu