$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
BURSA HUNGARICA 2016.
Gáspár Tivadar, 2015-10-29
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy kiírásra került a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Tanakajd községben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásra került. A pályázati kiírás a község honlapján (www.tanakajd.hu) megtekinthető, valamint a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11. telefon: 377-001) lehet érdeklődni. További tájékozódás a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internetes oldalon lehetséges. A pályázatra azok a Tanakajd községben lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, továbbá akik - a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; - felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; - a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, és nem töltötték be a 25.életévüket. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. ! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat pályázó általi rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11.) lehet benyújtani. A pályázat kötelező mellékletei: a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A képviselő-testület határozatban szabályozta az ösztöndíj pályázat további feltételeit. A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak tekintendő, aki a./ árva, félárva jövedelemtől függetlenül, b./ akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft-ot) és c./ vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg a Szoc.tv. 4.§/1/ bekezdésében foglalt összeget (vagyon a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog külön-külön számított forgalmi értéke: 855.000.- Ft, együttes forgalmi értéke: 2.280.000.- Ft). Tanakajd, 2015. október 1. Simon Miklós polgármester
videri.hu