$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról
Kiss Zsanett, 2015-04-20
Értesítjük a Szülőket, hogy a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsődébe a 2015/2016-os nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermekeket: 2015. május 12-14-ig 8.00-16.00 óráig.
A fenti időpontban kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2015. augusztus 31-ig betöltik és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, valamint jelezzék felvételi igényüket azok is, akik a 2015/2016-os nevelési év során töltik harmadik életévüket. Beiratkozás helye: Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde 9763 Vasszécseny, Arany J. u. 9. Kérjük a Szülőket, hogy a beiratkozáson a gyermekükkel együtt jelenjenek meg. A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2015/2016-os nevelési évre történik. A nevelési év kezdő napja 2015. szeptember 1. (hétfő), utolsó napja 2016. augusztus 31.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§(1) alapján „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”, (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete úgy kívánja. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45.§ (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. (21/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (5) bek.) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelet vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét jelenleg külföldön teljesíti. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bek.) A Nkt. 49.§ (2) alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Vasszécseny és Tanakajd községek. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat gyermekeket. Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható. A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője a beíratás utolsó napját követően 21 munkanapon belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni (Nkt. 37.§). Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. Beiratkozáshoz szükséges okmányok: • A szülő személyi igazolványa • Lakcímkártyája • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ- kártyája, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): • Nem magyar állampolgárság esetében tartózkodásra jogosító okmányok • Szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás • Háziorvos igazolása, hogy a gyermek a szükséges védőoltásait megkapta valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): • Nem magyar állampolgárság esetében tartózkodásra jogosító okmányok • Szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás • 3 vagy több gyermek esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat • Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza). Vasszécseny, 2015. 04. 11. Gáspár Tivadar Papp Istvánné jegyző óvoda vezető
videri.hu